Klokkenluidersregeling

Een klokkenluidersregeling heeft als doel om zowel interne medewerkers als derde partijen die - in een werk gerelateerde context - kennis nemen van inbreuken, de mogelijkheid te bieden om hiervan melding te maken om zo wanpraktijken in de organisatie aan het licht te brengen. 

Om van een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.

Wie kan melden?

Elke persoon die informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat ruimer dan enkel personeelsleden. Ook externen kunnen een melding maken.

Meldingskanaal

Een persoon die een inbreuk vaststelt of redelijke vermoedens heeft dat er een inbreuk is of zal plaatsvinden en waarbij WoonST betrokken is, kan dit melden (24/7) via het meest geschikte en toegankelijke kanaal. 

Een melder heeft daarvoor volgende mogelijkheden:

  • Telefonische melding via 03 318 18 17. 
  • Melding per e-mail naar klokkenluider@woonst.be
  • Melding via het intranet van WoonST.
  • Melders kunnen ook verzoeken om binnen een redelijke termijn een inbreuk te melden via een fysieke ontmoeting. Een dergelijke fysieke melding kan op afspraak.

De meldingsbeheerder is steeds een onpartijdig persoon die bevoegd is voor de opvolging van de melding en de communicatie met de melder.

Bescherming

Wanneer een melder een melding maakt van een inbreuk door WoonST, dan geniet deze volledige bescherming tegen (dreigingen met en pogingen tot) represailles (bv. Schorsing, ontslag, intimidatie, negatieve evaluatie, …). 

Let op! De melder moet te goeder trouw handelen en gegronde reden hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de melding correct was en binnen het toepassingsgebied van de wet viel. Er wordt namelijk geen bescherming geboden aan personen die met opzet misleidende of onjuiste informatie meldt. 

Bij een melding heb je de keuze om je naam bekend te maken als melder, of anoniem te blijven. 

Meld je anoniem, dan wordt je identiteit niet bekend gemaakt. 

Meld je niet anoniem, dan wordt je identiteit of de identiteit van een derde die in de melding genoemd zijn beschermd. 

Hoe gaat het verder?

  1. Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding.
  2. De meldingsbeheerder doet onderzoek.
  3. Feedback binnen een termijn van drie maanden. Indien het niet mogelijk is om de melder enige feedback te geven, dan krijgt de melder daar bericht van, evenals van de reden waarom er nog geen informatie voorhanden is.